آپلود پوشه مکتب

آپلود پوشه مکتب

تنظیمات تخصصی بارگزاری اطلاعات به شرح زیر:

  • ریشه

در این کادر مسیر مشخص شده اصلی تعیین میگردد.

  • حداکثر اندازه بارگذاری فایل

بر حسب مگابایت میتوانید محدوده حجم آپلود فایل را در نظر بگیرید.

  • پسوند نامعتبر

کلیه پسوندهای مدنظر خود را بصورت دستی وارد نمائید تا سامانه از بارگذاری آن جلوگیری کند.

  • پسوند مجاز

شما می توانید هرنوع پسوند فایل مجاز را در این قسمت اضافه نمائید.