تعریف نقش مکتب

تعریف نقش مکتب

مدیر سیستم؛ در این نقش هیچ محدودیتی تعریف نشده است و دسترسی کامل به تمامی پوشه ها وجود دارد. مدیر سیستم بالاترین سطح دسترسی است و امکان مدیریت تمامی فایل ها را دارد.

ادمین؛ در این نقش کاربر می تواند به پوشه های از قبل تعیین شده دسترسی داشته باشد و فایل ها را مشاهده و مدیریت کند. در این سطح، ادمین به سایر پوشه ها دسترسی خواهد داشت.

ویرایشگر؛ در این نقش کاربر می تواند به پوشه های از قبل تعیین شده دسترسی یافته و فایل های موجود را تغییر دهد. (تغییر نام و …)

کاربر؛ در این نقش کاربر می تواند به پوشه های از قبل تعیین شده دسترسی داشته باشد و فقط فایل ها را مشاهده کند.