مجوز مکتب

مجوز مکتب

مجوزهای قابل مدیریت:

  • میهمان

با این قابلیت می توانید کاربران میهمان را به سامانه دعوت نمائید. قابلیت نمایش فایل، نمایش پوشه ها و دانلود فایل ها را می توانید برای میهمان مدیریت کنید.

  • کاربر

نقش کاربر براساس انتخاب گزینه مرتبط فعال و غیرفعال می گردد.

  • ویرایشگر

در نقش کاربر می تواند براساس گزینه های در اختیار قرارداده شده، به سامانه دسترسی داشته باشد.

  • همکار

در این نقش کاربر بر اساس گزینه های تعریف شده، به سامانه دسترسی خواهد داشت.

مجوز؛ مجوزهای قابل مدیریت:

  • ادمین

نقش و دسترسی های ادمین براساس انتخاب گزینه های مرتبط فعال و غیر فعال می گردد.

مجوز؛ مجوزهای قابل مدیریت:

  • مدیر سیستم

در این نقش به کاربر اجازه خواهید داد تا به تنظیمات کل سامانه دسترسی داشته باشد.