نام نویسی مکتب

نام نویسی مکتب

نام نویسی

با این قابلیت می توانیدبه تمامی کاربران اجازه دهید در زمان ورود اولیه ثبت نام نمایند.در این قسمت تنظیمات پیشرفته وجود دارد.