پست الکترونیکی مکتب

پست الکترونیکی مکتب

برای ارسال پیام های سیستمی این قابلیت می بایست فعال شود.در این قسمت اطلاعات ایمیل سرور هاست خود را با توجه به تنظیمات ارائه شده شرکت سرویس دهنده تکمیل نمائید تا تمامی اعلامیه ها از طریق ایمیل انجام پذیرد.