کاربران مکتب

کاربران مکتب

منوی کاربران با سطوح دسترسی متفاوت مکتب را متفاوت ساخته است.برای ساخت کاربران به موارد زیر دقت فرمائید.

  • افزودن یک کاربر جدید

بر روی کادر کلیک کنید تا بر اساس نقش مد نظر،کاربر را ایجاد نمائید.

  • سوپر ادمین

این گزینه به تمامی تنظیمات دسترسی کامل خواهد داشت.

  • کاربران

در این گزینه لیست کاربران همراه با مشخصات کامل قابل مشاهده و مدیریت می باشد.